Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Användarvillkor för enskild beställare

Användarvillkor för enskild beställare

Dessa användarvillkor gäller dig som skickar en bokningsförfrågan på webbplatsen.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att göra kulturaktiviteter för barn och unga mellan 3-19 år bosatta i Örebro län lättillgängliga och bokningsbara på webben.

 

Information om personuppgiftsbehandling

Region Örebro län är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All behandling sker enligt GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Det är frivilligt att skapa konto på webbplatsen. För att skapa konto och genomföra bokningar är det nödvändigt att Region Örebro län registrerar dina personuppgifter.

Som användare av KulturKrafts webbplats kommer dina personuppgifter att lagras och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn och e-postadress.

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att lägga upp ett användarkonto på webbplatsen samt skicka användarinformation till dig. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål eftersom Region Örebro län följer upp och utvärderar webbplatsen och modellen KulturKraft.

Region Örebro län har rätt att ge webbutvecklare som Region Örebro län har avtal med tillgång till innehållet på webbplatsen i sin helhet i syfte att underhålla och utveckla webbplatsen och dess funktionalitet. Personuppgifter används inte för andra syften än de som här angetts.

Vår webbplats använder inte cookies.

Lagringstiden

Dina personuppgifter lagras hos Region Örebro län så länge det är relevant för att kunna utföra vår ändamålsberättigade verksamhet. Det kan exempelvis handla om informationsutskick, att använda uppgifter du lämnat för statistiska ändamål eller i forskningssyfte.

Dina rättigheter

Du har enligt GDPR vissa rättigheter i egenskap av den registrerade. Du har bland annat rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter rättas eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du kan gärna kontakta oss för att få veta om vi kan tillgodose din begäran.

Om du inte är nöjd med Region Örebro läns hantering, kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor om den aktuella behandlingen eller om du vill vill avsluta ditt användarkonto på webbplatsen kan du kontakta oss.

Vill du veta mer om hur Region Örebro län behandlar dina personuppgifter, kontakta Dataskyddsombudet.

Dataskyddsombudet Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 oktober 2022